ارقام پر محصول

این گونه ارقام به دلیل دستکاری ژنتیک محصول بیشتری در هکتار داده و پخت کمتری نسبت به برنج های مطرح شمال دارند ولی از برنج های خارجی مطمعن تر می باشند


تصحیح جستجو