برنج وحشی

این برنج بعد از کشت بهاره به طور طبیعی و  وحشی از ساقه ها به جا مانده می رویند در گذشته به علت نبود امکانات ،این محصول قابل برداشت نبود





تصحیح جستجو