کشت دوم

 بعد از برداشت محصول بهاره  مزارع برنج دو باره  اماده شده و زیر کشت  می روند، کیفیت این محصول از محصول بهاره به مراتب بیشتر می باشد


تصحیح جستجو